NBBLs partikåring: Regjeringspartiene best på boligbygging og fortetting

NBBLs partikåring: Regjeringspartiene best på boligbygging og fortetting

Regjeringspartiene går av med seieren i boligbygging- og fortettingsdelen av NBBLs partikåring. Her er statsråd Jan Tore Sanner fra NBBLs boligpolitiske konferanse 2017 (foto: nyebilder.no).
I del en av NBBLs partikåring tar vi for oss boligbygging og fortetting. Her er det de to regjeringspartiene Høyre og Frp som skårer høyest. Begge partiene oppnår terningkast 5. 

Til tross for at de stikker av med seieren, er det både fra regjeringspartiene og samtlige av de øvrige partiene likevel overraskende få tiltak i programmene for mer aktiv boligbygging. Både Høyre og Frp skårer imidlertid på at de er så tydelige på behovet for fortsatt forenkling og effektivisering av plan- og byggesaksprosessen. Dette er også flere av de andre partiene opptatt av. Samtlige partier ville i tillegg fått bedre uttelling dersom de hadde gått inn for fornyelse av planloven, med bedre tilpasning til at de fleste planforslag i dag fremmes av private.

Vil la boligbygging gå foran andre hensyn

En viktig årsak til regjeringspartienes høye terningkast er at de åpner for å la boligbygging gå foran andre hensyn, som blant annet jordvern, og da særlig i sentrale strøk. Dette er en prioritering NBBL støtter. Flere av de øvrige partiene har derimot programfestet omfattende politikk for et sterkere jordvern, også rundt kollektivknutepunkter. Unntaket er Ap, noe som bidrar til at partiet innkasserer terningkast fire. Ap er også blant partiene som tydeligst signaliserer vilje til å bruke Husbanken mer aktivt som virkemiddel for økt boligbygging, samtidig som de også ønsker å øke statens bidrag til kommunal infrastruktur, særlig rundt knutepunkter. 

Sterke på kommunenes rolle i boligbyggingen

Senterpartiets partiprogram signaliserer et tydelig ønske om å styrke kommunenes innsats på boligområdet. Dette er en viktig årsak til at partiet ender opp med å dele plassering med Ap. Det samme gjør Venstre, som i likhet med Sp også har en solid politikk for kommunenes rolle i boligbyggingen. I tillegg oppnår Venstre pluss i margen for å ha programfestet at plan- og bygningssaker bør samles i ett departement. Forstått som at plan- og bygningspolitikken bør samordnes ytterligere, er dette noe også NBBL ønsker.

Rødt vil reversere

Rødt er den klare taperen i kåringens boligbygging- og fortettingsdel, og får utdelt testens eneste ener. Foruten å ha vedtatt et partiprogram med svært lite politikk for mer aktiv boligbygging, har Rødt også programfestet at planarbeidet i bolig- og bygningspolitikken i større grad skal skje i offentlig regi. Dette vil i så fall innebære en reversering av utviklingen vi har sett over flere tiår, der private aktører i større grad utarbeider planinitiativer før disse fremlegges for politisk behandling. Det fremstår som både urealistisk og lite ønskelig å nærmest skulle overføre alt ansvaret for boligplanleggingen til kommunene.

For dårlig om statens ansvar

Miljøpartiet De Grønne gjør det også dårlig i kåringens boligbygging- og forettingsdel, hovedsakelig fordi deres politikk er for lite konkret. Også SV og KrF ville tjent på å være mer konkrete innen flere temaer, og da særlig om statens overordnede ansvar i boligpolitikken. 

 Høyre og Fremskrittspartiet

 

 Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet

 

 Kristelig Folkeparti

 

 Miljøpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 

 Rødt

 

Bolig og miljøfornyelse 

Vinner kåres 14. august.


Ungdom og bolig

Vinner kåres 17. august ifm med debatten "Derfor diskriminerer boligmarkedet unge" på Arendalsuka fredag 18. august i Arendal kino kl 10.


Samlet vurdering

Vinner kåres 22. august


Slik gjøres partikåringen

Grunnlaget for NBBLs partikåring er partiprogrammene vedtatt på partienes landsmøter våren 2017. Det betyr at standpunkter partiene har fremmet på Stortinget eller i media, ikke er vurdert.

Hvert partis program er vurdert opp mot NBBLs boligpolitiske program. I hvilken grad partiprogrammene samsvarer med NBBLs standpunkter ligger til grunn for partienes terningkast. 

I partigjennomgangen vil NBBLs boligpolitiske panel vurdere følgende tre politikkområder: 

  • Boligbygging og fortetting (presentert 8.august)
  • Bolig- og miljøfornyelse
  • Ungdom og bolig

Gi din vurdering: Article Rating

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv sortert på år