Regjeringen vil sikre borettslag og sameier mot risiko for tap

Regjeringen vil sikre borettslag og sameier bedre mot å tape penger dersom én enkelt ikke gjør opp for seg. Bakgrunnen for lovforslaget er at Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som har skapt usikkerhet om hva "legalpanteretten" i borettslag og sameier dekker.
NBBL er veldig fornøyd med at regjeringen, med statsråd Jan Tore Sanner i spissen, handlet raskt for å hindre unødvendig usikkerhet (foto: nyebilder.no).

Dersom en eier av en leilighet i et boligselskap (borettslag eller sameie) slutter å betale sine månedlige felleskostnader har boligselskapet lovbestemt panterett  - legalpanterett - i boligen for kravet på utestående felleskostnader.

Høyesterett skapte tvil om hva legalpanteretten skulle dekke

Før jul i 2015 avsa Høyesterett en kjennelse som skapte tvil om hvor stor del av boligselskapets krav på de utestående felleskostnadene som ville bli dekket av legalpanteretten.

Kjennelsen kunne tolkes slik at det kun var de ubetalte felleskostnadene frem til en sak om tvangssalg ble oversendt til retten som ville bli dekket. Dette ville i tilfelle innebære at ubetalte felleskostnader fra kjennelse om tvangssalg og frem til gjennomført tvangssalg ikke ville bli dekket av legalpanteretten.

 - Norske borettslag og sameier ville i tilfelle bli påført store økonomiske tap i de fleste tilfellene der en eier sluttet å betale felleskostnader, sier avdelingsdirektør i NBBL Henning Lauridsen. 

Roser statsråden og departementes handelkraft

Fredag 27.5.2016  la regjeringen frem et lovforslag som fjerner den usikkerheten som ble skapt av Høyesteretts kjennelse. Såfremt Stortinget vedtar forslaget vil legalpanteretten ikke være begrenset til de felleskostnadene som er ubetalt på det tidspunktet saken sendes over til retten, men også omfatte ubetalte felleskostnader frem til tvangssalget er gjennomført.

Det er all grunn til å tro at Stortinget vedtar forslaget. 

- NBBL vil rose regjeringen, med Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og hans administrasjon spesielt, for å vise handlekraft ved å bidra til å rydde unna en unødvendig usikkerhet raskt, sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL. 

Regjeringens forslag til endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven. 
 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer