Departementet handler raskt for å sikre borettslag og sameier

Høyesterett skapte uklarhet om rekkevidden av legalpanteretten i en dom før jul 2015. Det kan føre til økonomiske tap i borettslag og sameier hvor andelseiere ikke har betalt felleskostnadene. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt et nytt lovforslag ut på høring.
NBBL ønsker rask lovendring for å sikre borettslag og sameier mot økonomiske tap (foto: Shutterstock).

Borettslaget har panterett for felleskostnader for inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G), mens et eierseksjonssameie har panterett for 1G. 

Høyesteretts kjennelse av 25. november 2015 (Rt 2015 s 1307) kan leses slik at legalpanteretten bare omfatter de felleskostnadene som har forfalt til betaling på tidspunktet for avsigelse av kjennelse om tvangsdekning. 

Det tilsvarer bare ca 4 måneders forfalte ubetalte felleskostnader. 

NBBL ba om lovendring

Rett etter nyttår ba NBBL departementet om et møte. Hensikten var å få til en rask lovendring for å hindre at det oppstod problemer for borettslag, sameier og de sikringsordningene som er etablert. 

Møtet ble holdt 15. januar med deltakere fra USBL og OBOS, i tillegg til NBBL. Departementet forsto raskt hvilke problemer Høyesteretts kjennelse kunne få for boligselskapene. 

NBBL er svært glad for det forslaget KMD nå har lagt fram. 

Dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget vil den usikkerheten som ble skapt av kjennelsen fra Høyesterett bli ryddet av veien. Slik NBBL vurderer det er det sannsynlig at forslaget blir vedtatt av Stortinget før sommeren, og at endringen trer i kraft 1.7.2016. 

Viktig lovendring for å trygge borettslag og sameier

Høringsfristen for forslaget er 11. april. NBBL vil avgi høringsuttalelse der forslaget støttes og det vil bli påpekt hvor viktig det er at endringen blir vedtatt for å sikre at borettslag og eierseksjonssameier fortsatt er trygge boformer. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslag om endring av borettslagslovens og eierseksjonslovens bestemmelser om rekkevidden av legalpanteretten, finner du her. 
 

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer