Forslag til endringer i tomtefesteloven kan være i strid med menneskerettighetskonvensjonen

NBBLs avdelingsdirektør Henning Lauridsen og advokat Line Bjerkek deltok i åpen høring i Stortingets justiskomité om tomtefesteloven 7. mai.
Torsdag 7. mai var det åpen høring i Stortingets justiskomité om regjeringens forslag til endringer i tomtefesteloven. - Regjeringens forslag går så langt i hus- og hytteeieres disfavør at det kan være i strid med Den Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), sier avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL.

I 2012 ble Norge dømt i den Europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) for brudd på grunneiers eiendomsvern. Den 27. mars 2015 fremla regjeringen forslag om endringer i tomtefesteloven i Prop 73 L (2014-2015) for å «reparere» feilen i tomtefesteloven.

Problemet med regjeringens forslag er at det treffer dårlig. Selv om det løser problemet i forhold til bortfesters eiendomsvern, er forslaget som å skyte på blink med hagle; Forslaget rammer først og fremt alle andre festeforhold enn de som må repareres, sier Lauridsen:  

 • De fleste av dagens festere har kjøpt hus og hytte på festekontrakter til full markedspris, dvs at festekontrakten ikke har redusert markedsprisen. Regjeringens forslag vil ikke bare føre til at festeavgiften vil øke, men også hus og hytter som er kjøpt til markedspris vil falle i verdi.
   
 • Endringene rammer langt flere festeforhold enn de som er problematiske i forhold til EMK. Dersom 5 % av festeforholdene må korrigeres for å reparere «feilen» i forhold til EMK rammer regjeringens forslag unødvendig de øvrige 95 %.
   
 • Forslaget omfatter offentlige bortfestere som ikke er vernet av EMK. De største bortfesterne i Norge er offentlige (Statskog SF, Opplysningsvesenets fond og kommunene). Disse er ikke beskyttet av EMK. Virkningen av forslaget blir en enorm verdioverføring fra vanlige hus- og hytteeiere til det offentlige.  
   
 • Bortfester gis hele verdistigningen på tomten. Fra en situasjon der fester fikk verdistigningen på tomten er forholdet snudd 100 % ved at regjeringens forslag innebærer at det nå er bortfester som skal ha hele verdistigningen – ikke «fair balance».
   
 • Der justeringen må skje går endringen lengre enn nødvendig. En risikofri avkastning på 2,5 % av hele råtomtverdien er for høyt sett i forhold til at det er tale om et festeforhold.
  •  I Lindheimsaken (EMD) var festeavgiften maks 0,25 % av tomteverdien.
  • NMBU mener 1 % til 1,5 % er tilstrekkelig (Prop 73 L s 38).
    
 • Regjeringen har tillagt boligeiernes eiendomsvern etter EMK P1-1 og vernet av festerens hjem etter EMK artikkel 8 for liten vekt i interesseavveiningen med bortfester eiendomsvern. Blir forslaget vedtatt er festers vern etter EMK trolig krenket. Regjeringens forslag kan også være problematisk i forhold til tilbakevirkningsforbudet i grunnlovens § 97.   

I tillegg er regjerings forslag utformet slik at det kommer til å bli veldig mange rettstvister omkring festeforhold. Dette er bra for advokatstanden i Norge, men gagner ikke huseierne, hytteeierne og grunneierne som må betale regningen sier Henning Lauridsen.

Hva bør Stortinget gjøre?

 • Regjeringens forslag bør legges til side - mindretallsforslaget fra lovutvalget om en generalklausul som «reparerte» de tilfellene som var i strid med EMK (og kun disse) bør benyttes i stedet.
   
 • Alternativt bør lovforslaget fra regjeringen justeres - Denne løsningen er svært dårlig fordi den rammer mange festeforhold som ikke er i strid med EMK, men er likevel bedre enn regjeringens forslag.

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer