Møte med justispolitikere om tomtefesteloven

Advokat Henning Lauridsen fra NBBL møtte Høyres fraksjon i justiskomiteen 26. februar i forbindelse med en pågående revisjon av tomtefesteloven. Målet var å hindre ugunstige lovendringer for borettslag og sameier som fester sine tomter.
NBBLs Henning Lauridsen jobber for best mulig utfall for borettslag og sameier i forbindelse med revisjon av tomtefesteloven (foto: Thomas Bjørnflaten).

Tomtefesteloven er under revisjon fordi Norge er forpliktet til å foreta en lovendring som følge av en dom i den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Domstolen kom til at tomtefestelovens regel om at festeren kan kreve forlengelse av festekontrakten på samme vilkår som før uten tidsbegrensning, er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Regjeringen Stoltenberg nedsatte et lovutvalg som fikk oppdrag om å foreslå endringer i tomtefesteloven. Utvalget var sterkt splittet og delte seg i tre fraksjoner som kom med fem alternative forslag til lovbestemmelse. Flere av forslagene vil innebære dramatisk økning av festeavgiften i forbindelse med forlengelse av festeavtaler. Borettslag og sameier vil kunne rammes særlig hardt, da hovedforslaget innebærer at taket for hvilken avgift som skal kunne tas skal knyttes opp mot antall boenheter per dekar tomt.

NBBL avga høringsuttalelse til lovforslaget 10. januar 2010.

Nbbls høringsuttalelse finner du her

I arbeidet med å påvirke utformingen av loven samarbeider NBBL med Norges Huseierforbund, Tomtefesteforbundet og Norges Hytteforbund.

 


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer