Trygge boliger er FNs bærekraftsmål - nærmest fraværende i Mulighetsmeldingen

NBBL etterlyser bolig- og byutviklingens betydning for sosial bærekraft, i stortingsmeldingen «Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft»
-Den norske eierlinja er vellykket og de aller fleste bor godt i egen bolig. Eierlinja har vært avgjørende for at fordelingen av formue i Norge er så jevn som den er* – og boligformue er jevnere fordelt enn annen formue. Boligpolitikken må også i framtiden være et bidrag til å bekjempe ulikhet, og bør prioriteres som et sosialt bærekraftsmål, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek.

NBBL etterlyser derfor både omtale av boligsektoren, og ikke minst bolig- og byutviklingens betydning for sosial bærekraft, i stortingsmeldingen «Muligheter for alle», som regjeringen la fram 1. mars.

Eierlinja kan synes truet

Det er krevende for ungdom og andre grupper med lavere inntekt å etablere seg med egen bolig. Høye boligpriser, strenge krav til egenkapital og inntekt i tillegg til stor foreldreavhengighet ved boligkjøp. Færre vanskeligstilte eier egen bolig, og vi har tegn på at færre unge kjøper bolig de siste par årene. Eierlinja kan synes truet uten at dette vies noen oppmerksomhet i meldingen.

Bolig er sentralt i velferdspolitikken

I et svært kort svar til stortingsrepresentant Kari Elisabet Kaski varslet finansministeren før jul at meldingen om ulikhet og sosial bærekraft skulle omhandle «boforhold og vanskeligstilte i boligmarkedet». NBBL vurderer at det i begrenset grad er fulgt opp. Spesielt sett i forhold til at bolig er et av de sentrale fundamentene i velferdspolitikken, og boligmarkedet har store fordelingsvirkninger. Riktig nok inneholder stortingsmeldingen en vektlegging fra regjeringens side av at flere skal kunne eie sin egen bolig. De konkrete tiltakene som omtales i meldinger er imidlertid alle kjent fra tidligere, og fokuserer ensidig på vanskeligstiltes situasjon – ingen tiltak for å forebygge at folk får problemer på boligmarkedet.

Må ha en målsetting om at flere kan etablere seg på boligmarkedet

Hvis boligpolitikken også i framtiden skal være et bidrag til å sikre små forskjeller og en forholdsvis jevn fordeling av formue og ressurser slik meldingen også beskriver, kan ikke fokus fra politikernes side kun være på de svært vanskeligstilte. Bedre muligheter for å etablere seg på boligmarkedet må være en målsetting på bred front. Alle skal heller ikke til enhver tid eie. For dem er det derfor behov for et mer forutsigbart og trygt leiemarked enn det som er dominerende i dag. 

-Et sosialt bærekraftig samfunn med små forskjeller krever at hver enkelt aktør tar sitt ansvar i boligsektoren. Det innbefatter at også boligpolitikk ses på som en del av fordelingspolitikken, sier NBBLs administrerende direktør Thor Eek

Nødvendige tiltak

NBBL peker på følgende nødvendige tiltak for at boligpolitikken også i framtiden skal være et bidrag til å sikre små forskjeller og en forholdsvis jevn fordeling av formue og ressurser:

  • Sikre en høy og stabil bygging av boliger det er behov for
  • Tiltak for at eksisterende boliger oppgraderes til framtidas behov med et økende antall eldre og strenge krav til klima og miljø
  • Bedre muligheter for å etablere seg på boligmarkedet 
  • Et forutsigbart og trygt leiemarked

*) Artikkel fra SSB i september 2018.


Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer