Boligpolitikk på agendaen > Norske Boligbyggelag

Boligpolitikk på agendaen

De siste dagene har den brede boligpolitikken blir satt på dagsorden. Debatten har gått i Politisk Kvarter og i Her og Nå. På Dagsrevyen kunne vi se at de borgerlige ungdomspolitikerne la seg i telt på Stortorvet i Oslo for å understreke unges problemer med å etablere seg i egen bolig.
Fra venstre: Tore Johannesen, Thor Eek, Lene Vågslid, Torgeir Micaelsen, Henning Lauridsen, Marianne Aasen og Håkon Haugli.

Arbeiderpartiets boligutvalg
Samtidig har Arbeiderpartiets stortingsgruppe satt ned et boligutvalg ledet av boligpolitisk talsmann Håkon Haugli. Haugli har varslet at utvalget vil komme med konkrete tiltak som raskt kan gjennomføres. Med seg i utvalget har han leder av Stortingets finanskomité Torgeir Micaelsen, lederen av Stortingets utdannings-komité, Marianne Aasen og stortingsrepresentant Lene Vågslid.

NBBL var invitert til utvalgets møte fredag 13. januar. Her fikk vi anledning til å presentere vårt syn på tre hovedspørsmål som komiteen hadde satt opp: hvordan få økt boligbygging, hvordan begrense prisveksten, og hvordan bedre vanlige folks mulighet for å etablere seg på boligmarkedet. NBBL mener dette er tre spørsmål som henger svært nøye sammen – og som alle må besvares med økt boligbygging.

Les hele boligbransjens innspill til tiltak for økt boligbygging her

Eget boligdepartement
En av de store boligpolitiske utfordringene er at vi mangler et departement som tar helhetlig ansvar for å tilrettelegge for at det bygges et tilstrekkelig antall boliger i Norge der det trengs. Vårt hovedbudskap i møtet med Arbeiderpartiets boligutvalg var derfor behovet for å få til en bedre samordning av hele boligområdet i et eget bolig- og bygningsdepartement. Dette departementet må også ha ansvaret for plandelen, som per i dag ligger i Miljøverndepartementet.

Forkjørsrett for boligforsyningen
Dagens organisering har gitt oss et regelverk som tar hensyn til og innfører alle ideelle krav uten at det tenkes helhet. Hver for seg kan de nye kravene gi høyere kvalitet i boligene og tilfredsstille ulike gruppers behov, men samlet sett blir det for mye, og det fører til at det beste blir det godes fiende - det bygges for lite.

Mange sektorinteresser, som jordvern, bygningsvern, samferdsel og miljø, har sine forkjempere – og de statlige etatene har rett til å fremme innsigelser mot pågående planprosesser med den følge at prosjekter stanser. Interessen som taper hele tiden blir boligforsyningen. Et departement med et helhetlig ansvar for at det også bygges nok må sørge for at det trekkes opp politiske prioriteringer av hva som skal veie tyngst – behovet for boliger eller alle sektorinteressene.

En styrket Husbank
Et annet tiltak for økt boligbygging som NBBL pekte på i møtet med Arbeiderpartiets boligutvalg er å gi Husbanken en langt klarere og sterkere rolle i forhold til boligforsyning og større boligutbedringsutfordringer. Husbanken må gis større økonomiske ressurser til å stimulere fram flere boliger med god tilgjengelighet, energieffektivitet og gode funksjonelle løsninger til en fornuftig kostnad.

Et område NBBL mener Husbanken særlig bør engasjere seg i, er å stimulere til bygging av boliger som er tilpasset eldre. En vesentlig andel av boligbyggingen bør i tiden fremover rettes inn mot denne gruppen for å få til ønskede løsninger og imøtekomme økt etterspørsel.

Det ligger også god samfunnsøkonomi i dette: For det første driver det fram boligløsninger som er mer kostnadseffektive i forhold til leveranser av kommunale hjemmebaserte omsorgstjenester, og for det andre frigjør det mange boliger som er langt bedre egnet for barnefamilier enn eldre.


Gi din vurdering: Article Rating

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv sortert på år